Musicalsites.nl hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier..

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens.

1. Identiteit Musicalsites.nl

Musicalsites.nl is gevestigd te Rotterdam (Nederland) op Wessel Ilckenstraat 7, 3069 ZB en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 60472928.

2. Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Verwerking van persoonsgegevens door Musicalsites.nl

3.1          Journalistieke verwerkingen

Musicalsites.nl kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie op onze Website. Musicalsites.nl zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden.
Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.
Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal Musicalsites.nl deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat de Musicalsites.nl duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen. 3.2

3.2          Contact met Musicalsites.nl

Musicalsites.nl heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. Musicalsites.nl biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met de Musicalsites.nl te communiceren. Hiervoor verwerkt Musicalsites.nl noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:
Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Persoonsgegevens die u via het contactformulier of anderszins aan Musicalsites.nl heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar  na het laatste contact bewaard.

3.3         Prijsvraag of actie:

Door deelname aan een prijsvraag of actie geeft u Musicalsites.nl toestemming voor het verwerken van de volgende persoonsgegevens:
Uw naam
Uw NAW-gegevens
Uw e-mailadres en/of telefoonnummer
Musicalsites.nl kan uw naam vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar. Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de prijsvraag of actie worden tot maximaal één (1) maand na het versturen van de prijzen bewaard.

3.4          Cookies

Musicalsites.nl heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt Musicalsites.nl gebruik van cookies.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt.

4. Verstrekking aan derden

Musicalsites.nl zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of Musicalsites.nl daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Musicalsites.nl en social media

Musicalsites.nl is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de Musicalsites.nl publiceert. Musicalsites.nl verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt de Musicalsites.nl generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van musicalsites.nl te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

6. Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die Musicalsites.nl van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar info@musicalsites.nl NB Daarnaast kunt u Musicalsites.nl verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.
In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via info@musicalsites.nl.
Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan de Musicalsites.nl u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

7. Beveiliging

Musicalsites.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Musicalsites.nl werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt Musicalsites.nl maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging door middel van onze SLA met Hosting.nl

8. Links naar andere websites

De website van Musicalsites.nl kan (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van de Musicalsites.nl verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Musicalsites.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van Musicalsites.nl zijn verkregen. Musicalsites.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

9. Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is opgesteld op 21 juli 2018. Musicalsites.nl behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Musicalsites.nl uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Musicalsites.nl dit op haar website.

10. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat Musicalsites.nl niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met Musicalsites.nl door het sturen van een e-mail naar: info@musicalsites.nl of een brief naar Musicalsites.nl, Wessel Ilckenstraat 7, 3069 ZB Rotterdam.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Musicalsites.nl niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met Musicalsites.nl niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

COOKIES BELEID
Musicalsites.nl maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag. Musicalsites.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies:
Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

Musicalsites.nl gebruikt dergelijke cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u een lange enquête invult of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies (anoniem):
Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers, meet Musicalsites.nl met behulp van de software continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruikt zij cookies.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website